Lelkipásztorok sikere és öröme

Lelkipásztori örömeink és sikereink - Dunántúli Református Lelkészegyesület konferenciája 2015. március.

Lelkipásztorok önmagukról - refdunantul.hu

Móron találkozott a dunántúli lelkészegyesület szervezésében az a közösség, amelyik fontosnak tartja az önreflexió tudatának fenntartását. Eléggé behatárolható csapatról van szó, akik évente kétszer a több mint száz éve életre hívott lelkészegyesületi formát és szellemiséget igyekeznek átmenteni úgy, hogy a kor kihívásaira is választ keresnek. Nem valamifajta szakszervezetis játékot játszanak, hanem a tagdíj által önfenntartónak bizonyult fórumokon véleményt nyilvánítanak közegyházi kérdésekben ugyanúgy, mint az egyházat, s benne a lelkipásztort, mint emblematikus személyt érintő kérdéseket illetően. Ez utóbbi különösen is fontos, hisz nincs a lelkipásztoroknak olyan közösségi fóruma, amely az egyház egészére tekintettel tudna releváns válaszokat adni abban a vonatkozásban, amely a szolgálat értelmét, netán sikerét érinti.

Új csillag reménye a csillagos ég alatt

Szeretettel várjuk a református testvéreket és minden érdeklődőt a szombathelyi református templomtorony alapkő-letételi ünnepségére.

Tornyot rakunk – szombathelyref.hu

Holnap lesz és én még mindig alig hiszem el, hogy igaz lehet. 1938-ban fejezték be és szentelték fel a szombathelyi református templomot a papköltő Bódás János lelkipásztorsága idején, aki első megválasztott lelkésze volt a gyülekezetnek.

A XIV. zsinatra. És utánra

Kitért arra is, hogy a református egyháznak megvannak a tanításai, amelyeket újra meg újra elő kell venni, és korszerűbben, hatásosabban újra kell fogalmazni.
"Szeretném a református egyház tagjait rábírni arra, hogy kezdjenek el református tanításokat olvasni, és beszélgetni arról, hogyan tudnak megszólalni az örök érvényű igazságok a 21. században – fogalmazott az MRE zsinatának lelkészi elnöke.

Megalakult az új zsinat – nepszava.hu

Amikor Caesar átlépte a Rubicont, egyetlen dologban lehetett biztos, hogy nincs visszaút. Végig kell menni, vagy bele kell halni tettének vállalásába. Nagy történelmi pillanatokat ritkán érez meg az ember, adatnak kivételesen ilyenek is. Nem gondolom, hogy a Magyarországi Református Egyház XIV. zsinata, amely 2015. február 25-én vette kezdetét történelmet írna, de ma mégis meghatottan álltam a zsinat kezdetén az éneklés alatt, először megválasztott képviselőként.

Elfeledett hősök, református példaképek

Fájdalmasan szép és döbbenetesen megrázó történeteket őrzünk, amelyekből könnyfakasztó filmdrámákat készítenének a hollywoodi álomgyárban, ha nem nálunk történtek volna. Sok elmesélendő történettel, lezárandó üggyel és csöndes emlékezéssel vagyunk adósai önmagunknak, felmenőiknek és gyerekeinknek – hangzott el Kenessey Gyula emlékművének avatásán a Fejér megyei Sárbogárdon. A főszolgabírót 1944 októberében látta utoljára a családja, amikor hárman mentek érte: „Főszolgabíró úr, legyen szíves bejönni, halaszthatatlan megbeszélés lesz." Soha nem tért vissza.

Becsületes, igaz ember maradt - parokia.hu

 

Pontosan ezért kell történelmet tanulni. És ezért érdemes azt kutatni, tanítani. Mert a halott idő mögött felsejlik az igazság. Felsejlenek igaz emberek, akik nemcsak szavak, de tettek révén is magyarnak, keresztyénnek, felebarátnak bizonyultak. Nem hasznot, elismerést reméltek, de cselekedték mindazt, amiért vértanúság, vagy éppen mártíromság lett a jutalom. Ők a mi méltatlanul elfeledett református hőseink. 

Nem halt meg, csak már nem él

Tisztelettel és sajnálattal tájékoztatjuk a Confessio folyóirat előfizetőit és olvasóit, hogy a megfelelő anyagi források hiányában, a MRE Zsinati Tanácsa 2014. december 3-ai döntésének értelmében a Confessio lap kiadását átmenetileg szüneteltetni kényszerülünk.

Szerkesztői szándék szerint a lap megjelenése az interneten addig is folytatódhat, amíg a nyomtatott kiadás újra lehetővé nem válik.

Megszűnik a Confessio - kalvinkiado.hu

A héten érkezett a Confessio 2014. évi 4. száma, a kiadói nyilatkozat szerint előreláthatólag az utolsó nyomtatott példány. Amikor kezembe vettem, eszembe jutott a megszűnésről szóló bejelentés, valamint annak nyomatékaként a nemrég visszaküldött ez évi előfizetői díj. Megszűnt tehát a Magyarországi Református Egyház egyetlen irodalmi és közéleti folyóirata. És ezzel búcsúzunk egy korszaktól is.

Egy könnycsepp a református székely Mikóért

A Magyarországi Református Egyház ezúton is kifejezi szolidaritását és testvéri közösségét a megalapozatlan és felelőtlen bírósági döntés által kiszolgáltatott erdélyi reformátusokkal, és a precedens miatt fenyegetett helyzetbe került összes romániai vallási felekezettel. Egyházunk a maga részéről mindent megtesz azért, hogy felhívja a nemzetközi egyházi és világi szervezetek figyelmét a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium körül kialakult helyzetre és a kommunista diktatúra idején elkobzott egyházi tulajdon visszaszolgáltatása terén tapasztalható súlyos problémákra.

Szolidaritás odaátra – református.hu

Minden közösségnek vannak emblematikus épületei, amelyek többet jelentenek a falaknál, az építészeti stílusnál. Egy közösség lelke van benne. Nekünk, reformátusoknak ilyenek a kollégiumaink. Pápa, (Sáros) Patak, Debrecen, a nevek hallatán szívek dobbannak meg, szellemi műhelyek gazdagsága árad a falukutató mozgalomtól a nyugati akadémiák tudásgyűjtögetéséig. Móric Zsigmond Nyilas Misije nem is gondolkodott másban, minthogy Debrecen hiányában Patakon is lehet emberré a diák.

Reformáció gumipapucsban

Október 31-én országszerte több helyen arra emlékeztek, hogy 1517-ben ezen a napon tűzte ki tételeit a wittenbergi vártemplom kapujára, Luther Márton, ezzel pedig elindult a reformáció.

A reformációra emlékeztek országszerte - hirado.hu

 

„Megépült s feltámadt a porból 1732.” Valami hasonló felirat díszlett a templom orgona felőli karzatán. Hideg volt, sokan voltunk, tele volt a templom. Pedig a lelkészi kör közös istentiszteletét valahol a világ végén tartottuk. Na jó, nem egészen ott, mindenesetre innen már elég jól lehetett látni.

Ön egészséges ÖN-tudat?

Ma vagy túlzásba esnek, vagy egyszerűen nem tudják, mi az a nemzeti öntudat. Mi egészséges nemzeti öntudattal muzsikálunk. Hiszünk abban, hogy vannak értékeink, amelyekre büszkék lehetünk a magyar konyhától, zenétől kezdve a hadvezéreinken, hőseinken át az íróinkig, tudósainkig. A kirekesztő, bűnbakkereső magyarkodásnak nincs értelme, az ilyen nemzeti öntudatot károsnak tartom.

Létezik Magyarországon egészséges nemzeti öntudat – origo.hu

Az egészséges kifejezéshez a következő asszociációk kattannak azonnal: FILM – Egészséges erotika; SPORT – egészséges életmód; ZENE – Egészséges fejbőr; KONYHA - egészséges étrend… A nemzeti öntudat nekem nem az egészséges, hanem inkább a természetes jelzőhöz kapcsolódik. Egy nyugdíjas lelkésztől pedig az óvatos nemzeti öntudat kifejezést hallottam, amikor visszaemlékezett arra a korszakra, amikor ő szolgált. Az egészséges nemzeti öntudat kifejezés a Csík Jánossal készített riportban szerepel. Ízlelgetem, és bevallom, megkedveltem. Ízlik és másoknak is ajánlom. Nézzük csak, miért is?

Kortársunk Kálvin

S hogy milyen buzgón igyekeztem munkámmal Isten egyházát építeni, annak egyértelmű bizonyítékául hadd említsem meg, hogy az elmúlt télen, amikor úgy éreztem, hogy a negyednapos láz már a halálomat jelzi, minél jobban gyötört a betegség, annál kevésbé kíméltem magam, hogy úgy hagyhassam hátra ezt a könyvet, mint amely némiképpen eleget tesz a kegyesek nyájas kérésének. Bár gyorsabban szerettem volna megtenni, de végtére: az eléggé gyors, ami elég jó. S hogy jókor is bocsátom útjára, azt majd akkor állíthatom, ha látom, hogy immár bővebb gyümölcsöt hoz Isten egyházának, mint korábban. Ez minden vágyam.

Az Institutio új fordítása* – reformatus.hu

Négy és fél évszázada annak, hogy a reformáció svájci ágának legnagyobb hatású reformátora, a reformátusság meghatározó személyisége, Kálvin János letette földi életét Isten irgalmába. Hogy ez nem szólam, adatunk van róla, halála után az ágya előtti szőnyegen két feltűnő kerek kopásnyomot találtak. A lyuk titka nem sokáig maradt rejtély, napi imádságában „térdelte ki” a szőnyeget ez a mélyen hívő, hazáját elhagyni kényszerülő, s élete jó részét svájci emigrációban eltölteni kényszerülő zseni.

Aprócska reposzt a megújuló Biblia kapcsán a megújuló egyházról

Már a nyomdában van a revideált új fordítású Biblia legújabb kiadása, amelyet áprilisban mutatnak be a nagyközönségnek a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. A református egyház az azzal egy időben összeülő Zsinaton veheti használatba az új Bibliát, amelyért ökumenikus istentiszteleten is hálát adnak a Magyar Bibliatársulat tagegyházai.

Milyen lesz az új Biblia? - reformatus.hu

 

Ha valaki veszi a fáradtságot, és fellapozza mondjuk a száz évvel ezelőtti egyházi folyóiratokat, döbbenten fogja észrevenni a párhuzamot egyházunk akkori és jelenlegi állapota között. Bármilyen furcsa, de száz-százhúsz évvel ezelőtt is ugyanazokkal a problémákkal nézett szembe a református egyház, mint manapság. Akkor is állandóan napirenden volt az egyház anyagi helyzete, gyülekezeteink lelkiállapota, a lelkészi munka mikéntje, a társadalom megszólítása, az állammal való viszony kérdése, és így tovább. Természetesen a válaszok is hasonlóak voltak, és persze kivétel nélkül mindegyik kimondva-kimondatlanul magában hordozta a száz év óta folyton emlegetett varázsszót, a megújulást. Megújulásra persze szükség van (ez az egyház egyik alappillére), ám nem mindegy, mit is értünk megújuláson – ha értünk alatta bármit is egyáltalán. 

Oldalak